การจัดเก็บเอกสาร

1. เอกสารมี 2 กลุ่ม ประเภทต่ออายุ และประเภททั่วไป

2. กำหนดประเภทเอกสาร ของแต่ละแผนกได้

3. แนบไฟล์ ในแต่ละเลขที่เอกสาร ได้ไม่จำกัด

4. ระบบการบันทึกเอกสาร มีข้อมูลที่ต้องบันทึก ดังนี้

     4.1 เลขที่เอกสาร

     4.2 ชื่อผู้บันทึก/ ผู้รับผิดชอบ

     4.3 แผนก และ โครงการ

     4.4 วันที่ถึงกำหนดต่ออายุ

     4.5 รายละเอียด

     4.6 มูลค่าตามเอกสาร ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

    4.7 หมายเหตุ

การแจ้งเตือน และรายงาน

1. แจ้งเตือนเอกสารถึงกำหนดเข้าอีเมล์
     และ แจ้งเตือนบนหน้าจอ Browser

2. แจ้งเตือน ไปยังผู้บันทึกและ ผู้รับผิดชอบ

3. ระบบ dashboard สำหรับดู รายงานต่างๆ
     ที่ตนเองรับผิดชอบ

4. จัดเก็บประวัติการต่ออายุ ไว้ตรวจสอบ

5. ระบบงานกิจกรรม Calendar (Agenda,Week,Month) เพื่อบันทึกกิจกรรมต่างๆตามวันเวลาที่ทำกิจกรรม และ อ้างอิงเลขที่เอกสาร

6. มีประวัติ หรือ timeline การทำกิจกรรม

7. สามารถ export data ไปยัง excelได้

8. วิเคราะห์ข้อมูลด้าน graphic สำหรับเอกสาร
     ที่มีมูลค่า และ ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม

edocument
edocument

ระบบการสอบถาม และแสดงข้อมูล

1. สอบถามข้อมูล กำหนดการต่ออายุ, อายุเอกสาร Aging, สถานะเอกสาร

2. การสอบถามข้อมูล ผู้ใช้สามารถดู โดย group เลือกในลักษณะ Explorer ได้เอง

3. worksheet (data grid) ในการแสดงข้อมูล สามารถ sort หรือ filter ได้หลากหลาย

และ ยัง hide หรือ show ข้อมูล บาง column ได้

4. การค้นหาเอกสาร ตาม ประเภทเอกสาร ผู้บันทึก ผู้รับผิดชอบ แผนก โครงการ และ อื่นๆ

5. การลบข้อมูลเอกสาร ของโครงการที่ได้ปิดโครงการไปแล้ว ช่วยลดขนาดฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว

ระบบรักษาความปลอดภัย

1. กำหนดการเข้าใช้งาน ในระดับเมนู

2. กำหนดการเข้าใช้งาน ในระดับข้อมูล

3. สามารถโอนหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้

4. สามารถกำหนดผู้ทำหน้าที่แทน admin ได้

edocument
edocument

Multi platform

1. สามารถ Run ได้ทั้ง Cloud Server และ Local Server ที่ใช้ Windows Server

2. Support ทุก browser (Chorme, Edge, IE, FireFox, Safari, Opera)

3. สามารถใช้งานบน Smart phone ได้

อื่นๆ

1. เปลี่ยน logo เป็นของลูกค้าเอง

2. คู่มือ help การใช้งาน ในตัว

3. มี video trainning การใช้งาน

edocument
edocument
error: Content is protected !!